Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90
skrzynka epuap:
URZĄD GMINY ZBUCZYN
8f965xkdqd

Dowiedz się więcej

bip2

Deklaracja

zamowienia

 sesja rady na zywo

harmonogram odbioru odpadow m

 

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

 

 

 

WI.6220.7.2017

W sprawie rozbudowy i modernizacji fermy drobiu w miejscowości Dziewule

Obwieszczenie

WI.6220.11.2019

W sprawie budowy fermy brojlerów króliczych w miejscowości Dziewule

 Obwieszczenie

 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszych przetargów ustnych w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych na terenie gminy Zbuczyn, stanowiących własność Gminy Zbuczyn

do pobrania

Ogłoszenie o przetargu z dnia 16.12.2020 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości.

do pobrania

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy IN.042.42.2020, nazwa zadania: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zbuczyn. 

| Zapytanie ofertoweformularz ofertyumowa | zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  | 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

WI.6847.37.2020

do pobrania

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem z dnia 29.09.2020 r.

do pobrania

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

WI.7151.7.2020

do pobrania

Planowane wyłączenia prądu w dniu 27.08.2020 od godz. 9:00 do godz. 13.00 na obszarze Zbuczyna, ul. Jana pawła II od nr 1 do 12;

stacja 06-2157 Zbuczyn Szkoła, pogotowie energetyczne pod nr: 991

Na podstawie art. 3 ust. 2  pkt. 9 ustawy z dnia 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z póź. zm) informacja w załączniku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym w miejscowości Smolanka

więcej informacjii w załączniku

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy IN.042.42.2020, nazwa zadania: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zbuczyn.

| Zapytanie ofertoweformularz ofertyumowa |

Planowane wyłączenia prądu w dniu 29.07.2020 od godz. 10:00 do godz. 14.00 na obszarze Krzesk-Królowa Niwa nr 8-65, 270-292, Kościół, stacja 06-1639 Krzesk Majątek 1

O wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącej realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

czytaj więcej

W sprawie budowy placu manewrowego w miejscowości Borki – Wyrki, gm. Zbuczyn na dz. 149/3, 149/4, 149/5, 150/1, 150/2.

do pobrania

do pobrania

O wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącej realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

czytaj więcej

O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu manewrowego w miejscowości Borki – Wyrki.

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn dotyczące informacji o budowie obiektów inwentarskich da chowu brojlera kurzego w obrębie miejscowości Kwasy.

więcej inforamcji w załączniku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.06.2020 r.

do pobrania

 

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Zbuczyn. Gmina Zbuczyn zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania polegającego na odbiorze oraz poddaniu odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big-Bag, zgodnie z poniższą specyfikacją:

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 25.05.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 22.04.2020 r.

WI.6220.6.2020 

do pobrania

do pobrania

W związku z ogłoszeniem konkursu na realizację w 2020 r. zadania publicznego Gminy Zbuczyn w zakresie: - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

do pobrania

W sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 3640W na odcinku od wsi Rzążew do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3666W.

czytaj więcej

Komunikat prasowy - Przypominamy, że od 15 marca obowiązuje zmieniony rozkład jazdy pociągów Kolei Mazowieckich. Dodatkowo, z uwagi na tę zmianę podróżni są upoważnieni do zwrotu biletów okresowych imiennych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych, zakupionych najpóźniej 14 marca 2020 r. i ważnych na przejazdy 15 marca 2020 r. i później:
• całkowicie niewykorzystanych;
• częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych, bez potrącenia odstępnego.

czytaj więcej

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Zbuczyn za rok 2019.

załącznik

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 31.01.2020 r.

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 31.01.2020 r.

do pobrania

na wykonanie usługi odławiania bezdomnych psów z terenu gminy Zbuczyn w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 oraz ich bezterminowe utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Więcej informacji w załącznikach.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

Ocena jakości wody z ujęcia Krzesk oraz Jasionka gm. Zbuczyn

Jasionka - do pobrania

Krzesk - do pobrania

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania, że w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew

więcej informacji w załączniku

 Informuję, iż w dniach od 9.01.2019 r. do 03.02.2019 r. na terenie Gminy Zbuczyn będzie prowadzone badanie pt. „Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Zbuczyn ”. Badanie będą wykonywali pracownicy Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, na zlecenie Wójta Gminy i będzie ono obejmowało:

• ankietowanie w wersji papierowej 100 dorosłych mieszkańców na terenie Gminy Zbuczyn
• ankietowanie w wersji papierowej 20 punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbuczyn
• ankietowanie w wersji elektronicznej metodą Corigo uczniów kl. 4-8 w szkołach na terenie Gminy Zbuczyn

Mieszkańców Gminy Zbuczyn bardzo proszę o współpracę, zaangażowanie i wypełnianie ankiet na prośbę pracowników.

Pełnomocnik Wójta ds. realizacji Gminnego Programu
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.
Krystyna Chojecka

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. gruntu 105, 106, 107 obręb Izdebki-Kosny, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie, Wójt Gminy Zbuczyn informuje,

informacja w załączniku

Informacja z Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywaniu robót geologicznych.

załącznik 1 zawiadomienie o zamiarze wydobycia na własne potrzeby

załącznik 2 Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru

Gmina Zbuczyn, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019, poz. 1843 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 r. plan w załączniku

WI.6220.24.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 05.12.2019 r.

do pobrania

WI.6220.15.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 15.11.2019 r.

do pobrania

WI.6220.14.2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 08.11.2019 r.

do pobrania

Gmina Zbuczyn, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018, poz. 1986 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 r. plan w załączniku

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pełna treść ogłoszeniałoszenia

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pełna treść ogłoszenia

 

Więcej artykułów…

 1. Zapytanie ofertowe na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest Numer sprawy: IN.042.59.2019
 2. Zapytanie ofertowe dotyczące zadania „Modernizacja Pracowni Informatycznej w Szkole Podstawowej w Krzesku-Królowa Niwa”
 3. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 02.09.2019 r.
 4. Nr HKN.4411.8.57.2019
 5. Ogłoszenie o naborze pracownika LGD Ziemi Siedleckiej
 6. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego
 7. Informacja o wyborach do izb rolniczych Rad Powiatowych Izby Rolniczej
 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 24.06.2019 r.
 9. Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie z dnia 07.06.2019 r.
 10. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r. aktualizacja czerwiec
 11. Zarządzenie Nr 24 2019 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 12 czerwca 2019 r.
 12. Zapytanie ofertowe na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
 13. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na działce nr 230 obręb Smolanka
 14. PPIS w Łukowie
 15. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 17.05.2019 r.
 16. Przyjmowanie wniosków o oszacowanie szkód w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych
 17. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn
 18. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 25.02.2019 r.
 19. Ocena obszarowa jakości wody na terenie gm. Zbuczyn
 20. Obwieszczenie UMWM w W-wie z dnia 15.02.2019 r.
 21. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
 22. Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 13 lutego 2019 r.
 23. Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego
 24. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 12.02.2019 r.
 25. Informacja Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 11.02.2019 r.
 26. Obwieszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 27. Obwieszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 28. Obwieszenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 11 stycznia 2019 r.
 29. Ocena jakości wody w Jasionce oraz Krzesku
 30. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 19.12.2018 r. WI.6220.11.2018
 31. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 19.12.2018 r. WI.6220.10.2018
 32. Informacja Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 05.12.2018 r.
 33. WI.6220.11.2018
 34. WI.6220.10.2018
 35. Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 26 listopada 2018 r.
 36. Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 19 listopada 2018 r.
 37. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
 38. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 13.11.2018 r.
 39. Protokół z rozprawy administracyjnej poprzedzającej wydanie decyzji o środowiskowych
 40. Wykaz nieruchomości

Na skróty

nowy nr tel

baner na stron urzdu gminy 150x150