Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90
skrzynka epuap:
URZĄD GMINY ZBUCZYN
8f965xkdqd

Dowiedz się więcej

bip2

zamowienia

 sesja rady na zywo

harmonogram odbioru odpadow m

 

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I Postanowienia ogólne
§ 1
1.    Regulamin niniejszy określa zasady i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych i beczkowozów oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych za pomocą urządzeń kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne działające na terenie gminy Zbuczyn zwane dalej Przedsiębiorstwem
2.    Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3.    Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
4.    Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określeń:
a)    "ustawa" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm).
b)    „odbiorca,, należy przez to rozumieć każdego kto korzysta z usług wodociągowo - kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej pisemnej umowy.
c)    „Przedsiębiorstwo"    należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z późn. zm)
d)    "regulamin" należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
Rozdział II
Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczanej wody
i odprowadzanych ścieków
§ 2
1.    Ciśnienie wody winno być zgodne z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr.75 poz. 690 z późn. zm.).
2.    Dostarczana woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać wymaganiom określonym w stosownym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia.
3.    W umowach dotyczących odprowadzania ścieków, Gmina uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.
§ 3
1.    Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu zapewnienia dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.
2.    Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do regularnego, zgodnego z obowiązującymi w tym względzie przepisami informowania Wójta Gminy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
§ 4
W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno
zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować odbiorców o jego lokalizacji.
§ 5
1.    Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zainstalowania i utrzymania u odbiorcy wodomierza głównego za wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz wodomierzy sprzężonych dla celów ppoż.
2.    Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej.
3.    W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości Odbiorcy, miejscem rozdziału sieci kanalizacyjnej i instalacji jest granica nieruchomości.
4.    W przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości miejsce rozdziału przyłącza i instalacji znajduje się za pierwszą studzienką licząc od strony budynku.
Rozdział III Zawieranie umów
§ 6
1.    Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się wyłącznie na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzeniu w wodę lub o odprowadzaniu ścieków zawartej między Przedsiębiorstwem.
2.    Przedsiębiorstwo jest zobowiązane zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona (zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia) do sieci, jeżeli wystąpi ona z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
3.    Przedsiębiorstwo, w terminie 14 dni od złożenia wniosku o którym mowa w ust.2, przedkłada wnioskodawcy do podpisania projekt umowy.
§ 7
1.    Termin wystąpienia z wnioskiem o zawarcie umowy przez osobę ubiegającą się o przyłączenie do sieci określają szczegółowo warunki techniczne przyłączenia do sieci.
2.    Wniosek o zawarcie umowy składają również osoby, którym wcześniej odcięto dostawy wody lub zamknięto przyłącza kanalizacyjne.
3.    Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do którego ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, a w uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
4.    Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.
5.    Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, Przedsiębiorstwo zawiera umowy na rozliczanie dostarczanej wody lub odprowadzanie ścieków z osobami
korzystającymi z lokali wymienionymi we wniosku, jeżeli są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 ustawy.
6. Postanowienia dotyczące pkt 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie do właścicieli (zarządców) budynków wielolokalowych.
§ 8
1.    Umowa określa w szczególności postanowienia art.6 ust.3 ustawy.
2.    Umowa o odprowadzanie ścieków uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy oraz wynikające z niniejszego regulaminu.
3.    Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
4.    Wypowiedzenie umowy właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego może nastąpić w każdym czasie jeżeli wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie a szczególnie warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki.
5.    Odstąpienie od umowy poprzez doręczenie odbiorcy na dwadzieścia dni przed planowanym terminem odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego w przypadkach przewidzianych w art. 8 ustawy.
6.    Umowa winna dopuszczać jej rozwiązanie przez odbiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.
7.    Umowa na pobór wody bezpowrotnie zużytej może być zawarta jako aneks do umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
8.    Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.
§ 9
W przypadku budowy nowych sieci wodociągowych podmiot ubiegający się o przyłączenie do
sieci wodociągowej winien wystąpić o zawarcie umowy przyłączeniowej.
Rozdział IV Sposób rozliczeń
§ 10
Rozliczenia z odbiorcami za usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków są prowadzone na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat
oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków a także na zasadach ustalonych
w zawartych umowach.
§ 11
1.    Należność za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.
2.    Ilość dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków ustala się zgodnie z zasadami zawartymi w art. 27 ustawy.
3.    W przypadku korzystania przez odbiorcę z usług kanalizacyjnych i usług zaopatrzenia w wodę z urządzeń nie będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa, rozliczanie za odprowadzane ścieki odbywa się na podstawie norm ryczałtowych. Na wniosek odbiorcy usług może przyjąć do rozliczeń za ścieki wskazania zainstalowanych u odbiorcy wodomierzy pod warunkiem wykonania instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takiej sytuacji Przedsiębiorstwo nakłada na zainstalowany wodomierz własną plombę.
§ 12
    Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym na fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej dostarczenia.
    Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
    W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
    Okresy obrachunkowe rozliczeń za dostarczoną wodę lub ścieki oraz sposoby uiszczania opłat określa umowa z odbiorcą usług.
1.    W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniego miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.
2.    Przedsiębiorstwo, na wniosek odbiorcy usług, dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza.
3.    W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez odbiorcę usług niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia.
§ 14
Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.
§ 15
Za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych Przedsiębiorstwo obciąża gminę na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie.
Rozdział V Warunki przyłączenia do sieci
§ 16
1.    Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.
2.    Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.
3.    Osoba, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej do Przedsiębiorstwa.
4.    Wzór wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej ustala Przedsiębiorstwo.
Do wniosku, o którym mowa w § 16, Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:
1.    Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości której dotyczy wniosek wraz z wypisem z rejestru gruntów sporządzonym w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - wypis z rejestru gruntów sporządzony w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc wraz z oświadczeniem o jego statusie prawnym w stosunku do nieruchomości.
2.    Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.
§ 18
1.    Przedsiębiorca określa warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej i przekazuje je wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia wniosku.
2.    Warunki przyłączenia określają:
a)    miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
b)    miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,
c)    dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,
d)    maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody
e)    termin ważności warunków przyłączenia .
§ 19
1. Umowa o przyłączenie określa:
a)    strony zawierające umowę,
b)    zakres prac projektowych i budowlano-montażowych oraz prac związanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych,
c)    sposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac i spełnienie wymagań określonych w warunkach przyłączenia,
d)    terminy zakończenia budowy przyłącza, przeprowadzenie niezbędnych prób i odbiorów częściowych oraz przeprowadzenia prób i odbioru końcowego przyłącza,
e)    przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,
f)    odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie,
g)    podmiot zarządzający przyłączem po wykonaniu.
§ 20
1.    Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.
2.    Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
3.    Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory określa Przedsiębiorstwo.
4.    Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na podstawie umowy o przyłączenie następuje po:
a)    spełnieniu przez występującego warunków przyłączenia do sieci, potwierdzonych protokolarnym odbiorem przez określającego te warunki
b)    przedłożeniu zgłoszenia wymaganego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)
§ 21
1.    Jeżeli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.
2.    Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża użytkownika instalacji.
3.    Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu, którego jest właścicielem. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 12 godzin, Przedsiębiorstwo usunie awarię we własnym zakresie a kosztami wynikającymi z zaistniałych strat wody i kosztami usunięcia awarii obciąży odbiorcę.
Rozdział VI
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociagowo-kanalizacyjnych
§ 22
    Potencjalni odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług:
a)    w Urzędzie Gminy, który udostępnia nieodpłatnie wgląd w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
b)    w Przedsiębiorstwie udostępniającym nieodpłatnie wgląd w plany inwestycyjne i niniejszy regulamin.
2.    Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli:
a)    nie posiada wystarczających mocy produkcyjnych,
b)    nie posiada wystarczających warunków technicznych umożliwiających realizację usługi,
c)    przyłącze wykonane zostało bez zgody Przedsiębiorstwa,
d)    przyłącze wykonane zostało nie zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci.
Rozdział VII Odbiór przyłączy
§ 23
1.    Odbioru przyłączy wodociągowych dokonuje się protokolarnie na podstawie zgodności wykonania z:
a)    warunkami technicznymi,
b)    projektami i wymaganymi pozwoleniami,
c)    przepisami prawa budowlanego.
2.    Wykonanie przyłącza Odbiorca zobowiązany jest zgłosić na minimum 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót na piśmie załączając:
a)    wymagane pozwolenia,
b)    projekt przyłącza,
c)    uprawnienia wykonawcy przewidzianego do wykonania przyłącza,
d)    inne załączniki określone w warunkach technicznych bądź wymagane prawem.
3. Rozpoczęcia świadczenia usług Odbiorcy odbywa się po podpisaniu umowy na wniosek
Odbiorcy z załącznikami:
a)    protokół odbioru robót,
b)    inwentaryzacja powykonawcza,
c)    inne określone warunkami technicznymi.
Rozdział VIII
Sposób postępowania w sytuacjach niedotrzymania przez Przedsiębiorstwo
ciągłości i parametrów dostaw
§ 24
1.    Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania informacji na temat przyczyn zakłóceń i czasu trwania awarii.
2.    O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, Przedsiębiorstwo winno uprzedzić odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem przerw w dostawach usług.
3.    Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują zagrożenia dla życia, zdrowia, środowiska oraz w sytuacjach określonych 29 ust.3 niniejszego regulaminu.
4.    O powodach wstrzymania zaopatrzenia w wodę, Przedsiębiorstwo udziela odbiorcom informacji telefonicznie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty.
5.    W przypadku przerwy w dostarczaniu wody dłuższej niż 12 godzin Przedsiębiorstwo jest obowiązane wskazać zastępczy odpłatny punkt poboru wody.
Rozdział IX
Standardy obsługi odbiorców usług i sposoby załatwiania reklamacji
Przedsiębiorstwo ma obowiązek:
1)    zapewnić Odbiorcom należyty poziom świadczonych usług, a szczególnie winno wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.
2)    udzielić na życzenie klienta lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji taryfowych,
3)    reagować niezwłocznie na zgłoszone reklamacje nie dłużej jednak niż w ciągu 10 dni. Na reklamacje wniesione w formie pisemnej Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na piśmie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty potwierdzenia ich przyjęcia.
§ 26
Przedsiębiorstwo w stosunku do odbiorcy korzystającego z usług wodociągowych- kanalizacyjnych ma prawo:
1)    odciąć    dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy,
2)    odmówić    ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług,
3)    wstępu    przedstawicieli na teren nieruchomości do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu;
    przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego i wodomierza głównego,
    dokonania odczytu wskazań urządzeń pomiarowych i wodomierzy,
    dokonania badań i pomiarów,
    przeprowadzenia    przeglądu i napraw urządzeń nie będących w posiadaniu odbiorcy,
    sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.
Rozdział X Obowiązki odbiorców usług
§ 27
Odbiorca usług wodociągowych lub kanalizacyjnych zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o:
1)    wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby,
2)    zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu,
3)    zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci,
4)    o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.
§ 28
Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług
wodociągowych, kanalizacyjnych, a w szczególności do:
1)    użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
2)    montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,
3)    użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej zgodnie z wymogami określonymi w art. 9 ustawy,
4)    poinformowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków,
5)    wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w ustawie oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie,
6)    dostawca ścieków przemysłowych obowiązany jest do ścisłego przestrzegania obowiązków o których mowa w art 11 oraz art. 12 ustawy.
Rozdział XI
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
§ 29
1.    Pobór wody z sieci na cele pożarowe odbywa się za pośrednictwem zainstalowanych hydrantów.
2.    Uprawnionymi do poboru wody z hydrantów na cele przeciwpożarowe w akcji ratunkowej, są;
a) zawodowa straż pożarna,
b) ochotnicza straż pożarna. 2. W sytuacjach wymagających zapewnienia zwiększonych dostaw wody na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo może ograniczyć a nawet wstrzymać dostawy wody pozostałym odbiorcom.
Rozdział XII Postanowienia końcowe
§ 30
W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr. 72 poz. 747 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

 

 

 

Na skróty

nowy nr tel

baner na stron urzdu gminy 150x150