Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90
skrzynka epuap:
URZĄD GMINY ZBUCZYN
8f965xkdqd

Dowiedz się więcej

bip2

zamowienia

 sesja rady na zywo

harmonogram odbioru odpadow m

 

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 1.


Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania, a odbierający odpady do odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach:
1)    papieru,
2)    metalu,
3)    tworzywa sztucznego,
4)    szkła i opakowań wielomateriałowych,
5)    odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,
6)    przeterminowanych leków i chemikaliów,
7)    zużytych baterii i akumulatorów innych niż przemysłowe i samochodowe,
8)    zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
9)    mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
10)  odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
11)  zużytych opon,
12)  odpadów zielonych.
§ 2. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pojazdów oraz pieszych.
§3.1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem używania do mycia środków nie zanieczyszczających środowiska, przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed spływem zużytej wody na tereny sąsiednich nieruchomości i do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie pod warunkiem:
1)    gdy nie wpłynie to ujemnie na środowisko i nie będzie stwarzało uciążliwości dla najbliższego otoczenia;
2)    gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych.

ROZDZIAŁ 2.


Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanic sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 4. 1 .Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz przy drogach publicznych:
1)    znormalizowane pojemniki o pojemności od 110 litrów do 1100 litrów;
2)    pojemniki (KP5. KP7. KP10) o pojemności od 5 do 10 m3;
3)    znormalizowane pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach od 110 litrów do 1500 litrów;
4)    kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 L;
5)    worki z folii LDPE o minimalnej pojemności 110 litrów.
2. Do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomości należy stosować:
1)    worki o min. pojemności 0,12 nr o następującej kolorystyce:
a)    niebieski - papier,
b)    żółty - tworzywa sztuczne,
c)    zielony- szkło i opakowania wielomateriałowe,
d)    brązowy - odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone;
2)    pojemniki lub worki o min. pojemności 0,12 nr1 w kolorze czarnym - pozostałe odpady po segregacji.
§ 5. Minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zbieranych selektywnie odpadów komunalnych ustala się w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących na danej nieruchomości:
1) na nieruchomości zamieszkałej przez 1-4 osoby: jeden pojemnik o pojemności min.l 10 1 do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz po jednym worku z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie;
2) na nieruchomości zamieszkałej przez 5 i więcej osób, dwa pojemniki o pojemności min. 110 L lub jeden pojemnik o pojemności min. 220 L do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz po dwa worki z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie;
§ 6. Minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych ustala się w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących na danej nieruchomości:
1)    na nieruchomości zamieszkałej przez 1-4 osoby: jeden pojemnik o pojemności min.l 10 1 do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych;
2)    na nieruchomości zamieszkałej przez 5 i więcej osób, dwa pojemniki o pojemności min. 110 L lub jeden pojemnik o pojemności min. 220 L do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych.
§ 7. 1. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest wyposażyć ją w pojemniki na zmieszane odpady komunalne o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące normy:
1)    dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - minimum 2 litry na każde dziecko, ucznia (studenta) i pracownika ale nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 litrów;
2)    dla lokali gastronomicznych - minimum 15 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne ale nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 litrów;
3)    dla punktów gastronomicznych poza lokalem - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 litrów;
4)    dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, handlowych, użyteczności publicznej, przychodni, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - minimum 10 litrów na każdego pracownika, ale nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 litrów na lokal;
5)    dla hoteli, pensjonatów itp. - minimum 15 litrów na jedno łóżko ale nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 litrów;
6)    dla działek rekreacyjnych - minimum 20 litrów na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 31 października, poza tym okresem minimum 5 litrów na każdą działkę (dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek, o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek).
2. Lokale handlowe prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych oraz punkty gastronomiczne, poza pojemnikami związanymi z prowadzoną działalnością, wystawiają dodatkowo dostateczną liczbę pojemników na odpady na zewnątrz lokalu, nie mniej jednak niż jeden kosz uliczny przy każdym wyjściu z lokalu.
§ 8. 1. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest wyposażyć ją w pojemniki lub worki na poszczególne frakcje odpadów zbieranych selektywnie
0    minimalnej pojemności uwzględniającej następujące normy:
1)    dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - minimum 2 litry na każde dziecko, ucznia (studenta) i pracownika ale nic najmniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 litrów;
2)    dla lokali gastronomicznych - minimum 15 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne ale nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 litrów;
3)    dla punktów gastronomicznych poza lokalem - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 litrów;
4)    dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, handlowych, użyteczności publicznej, aptek, banków, przychodni, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
1    socjalnych - minimum 10 litrów na każdego pracownika, jednakże nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 litrów na lokal;
5)    dla hoteli, pensjonatów itp. - minimum 15 litrów na jedno łóżko ale nie najmniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 litrów;
6)    dla działek rekreacyjnych - minimum 20 litrów na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 31 października, poza tym okresem minimum 5 litrów na każdą działkę (dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek, o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek).
2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zlokalizowane przy drogach, na parkingach, placach i ulicach, w parkach i na zieleńcach oraz innych miejscach publicznych, powinny być tak zlokalizowane, aby były widoczne, a ich pojemność nie może być mniejsza niż 20 1. Ilość ustawionych pojemników na nieruchomości powinna być dostosowana do potrzeb korzystających z nich osób.
§ 9. Zapisy zawarte w § 5-7 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy oraz na których częściowo nie zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości mieszane np. w części prowadzona jest działalność gospodarcza, w części zabudowa mieszkaniowa).
§ 10. 1. Pojemniki na odpady należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla osób korzystających z nieruchomości i osób trzecich.
2. Pojemniki powinny być ustawione w granicach nieruchomości w miejscu wyznaczonym, na równej nawierzchni, w miarę istniejących możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymać w należytej czystości.
3. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości.
§ 11. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady i urządzenia służące do ich gromadzenia w takim stanie porządkowym, technicznym, sanitarnym, aby korzystanie z nich umożliwiało prawidłową ich eksploatację i nie powodowało zagrożenia dla użytkowników. Ponadto pojemniki powinny być okresowo dezynfekowane i myte.
§ 12. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego mają obowiązek ustawienia na tych terenach pojemników służących do gromadzenia odpadów.

ROZDZIAŁ 3.


Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 13. 1. Pozbywanie się niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz odpadów pozostałych po wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki odbywać się będzie raz na miesiąc.
2.    Pozbywanie    się selektywnie zbieranych odpadów odbywać się będzie z częstotliwością:
1)    papier, odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone - raz na kwartał;
2)    tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe - raz na miesiąc.
3.    Dopuszcza się zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych,
we własnym zakresie, np. w kompostowniach lub biogazowniach rolniczych.
§ 14. 1. Metal, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, przeterminowane leki, chemikalia należy przekazywać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów.
2. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku rozbiórek lub remontów, na które nie są wymagane pozwolenia lub zgłoszenia gromadzone są w ogólnodostępnym punkcie selektywnej zbiorki odpadów na terenie Gminy Zbuczyn.
§ 15. Przeterminowane leki mogą być także przekazywane do pojemników zlokalizowanych w aptekach.
§ 16. Zużyte baterie mogą być przekazywane do pojemników zlokalizowanych w szkołach i Urzędzie Gminy Zbuczyn.
§ 17. Niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów, o których mowa w § 13 niniejszej uchwały, mieszkańcy mogą pozbywać się tych odpadów poprzez przekazywanie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów, których lokalizację podaje Wójt Gminy na stronie internetowej gminy Zbuczyn oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 18. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nic dopuszczając do przepełnienia się urządzeń i wylewania ich zawartości na zewnątrz, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni wynika z indywidualnych instrukcji ich eksploatacji, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. § 19. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas ich odbierania, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd. Wystawienie pojemników i worków nie może powodować uciążliwości dla mieszkańców oraz innych osób trzecich.
§ 20. Odpady komunalne gromadzone w koszach ulicznych winny być usuwane w sposób uniemożliwiający przepełnienie koszy, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

ROZDZIAŁ 4.


Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 21. Podmioty odbierające odpady komunalne zobowiązane są do rejestrowania masy odbieranych segregowanych odpadów komunalnych.
§ 22. Podmioty odbierające odpady komunalne są zobowiązane do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania wyłącznie do regionalnych lub zastępczych instalacji do zagospodarowania odpadów, wskazanych w Wojewódzkim Planie dla regionu ostrołęcko- siedleckiego.
§ 23. Gmina zobowiązuje się do podejmowania działań mających na celu zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, promocji minimalizacji powstawania odpadów i ich preselekcji w gospodarstwach domowych oraz upowszechniania nowego systemu gospodarki odpadami.

ROZDZIAŁ 5.


Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§24. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stwarzać zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
2.    Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na swojej nieruchomości oraz zapewnić właściwą opiekę i ponosić pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt, które utrzymują.
3.    Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe pod warunkiem, że właściciel lub opiekun psa wyprowadza psa na smyczy, a psa rasy uznanej za agresywne lub zachowujących się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe.
4.    Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do użytku wspólnego.
5.    Zakazuje    się wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz wynika z wyraźnego oznakowania. Zakaz ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów - przewodników i osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów - opiekunów.

ROZDZIAŁ 6.


Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 25. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej:
1)    w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi,
2)    na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej.

ROZDZIAŁ 7.


Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia
§26. 1. Wyznacza się obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji - tereny zamieszkałe we wszystkich sołectwach Gminy Zbuczyn. 2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się raz w roku.

 

 

 

 

 

 

Na skróty

nowy nr tel

baner na stron urzdu gminy 150x150